Статут музею

 
 

Статут музею
Статут

 музею історії школи Вилківського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-ліцей»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

       1.1 Музей при навчальному закладі, перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова навчально-виховної роботи, є осередком освіти та виховання, який сприяє формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу,забезпеченню духовної єдності поколінь і призначений для вивчення та використання пам’яток матеріальної та духовної культури.

      1.2 Музей співпрацює з державними, науковими та іншими зацікавленими закладами та установами, а також громадськими організаціями.

      1.3 Музей у своїй діяльності керується Законом України “Про музеї та музейну справу”, постановою Кабінету Міністрів України від 20.07 2000 №1147 “Про затвердження Положення про Музейний фонд України”, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму України з питань діяльності музеїв, Положенням про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України, а також власним Статутом про музей.

1.4. Статут про музей розроблений на  основі чинного законодавства, Статуту школи, при якій він створений. Статут затверджений директором Вилківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей».

1.5. Дія музею поширюється в межах  Вилківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей».

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МУЗЕЮ

 

          2.1. Мета діяльності музею полягає у залученні молодого покоління до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, у формуванні освіченої, творчої особистості, сприянні, відродженню та розбудові національної системи освіти, як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української держави.

2.2. Основними завданнями музею є:

 залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи;

 формування в молоді розуміння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного та майбутнього України;

розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;

надання допомоги педагогічному колективу навчального закладу в упровадженні активних форм роботи з молоддю;

залучення молоді до формування, збереження та раціонального використання Музейного фонду України;

вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, культури і природи рідного краю; проведення культурно-освітньої роботи серед молоді, інших верств населення.

       2.3. Музей також проводить дослідницьку роботу історико-краєзнавчого напрямку та з історії школи;

здійснює облік музейних предметів, забезпечує їх збереження;

створює, поповнює стаціонарні експозиції та виставки;

проводить освітньо-виховну роботу серед учнів та населення, організовує та бере участь у районних, обласних, всеукраїнських заходах;

надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі та науково-дослідніцькій роботі. 

 

3. СТВОРЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ МУЗЕЮ

 

       3.1 Музей створено за ініціативою директора школи. Створено музей на принципах доцільності, актуальності, зацікавленості.

       3.2 За своїм профілем музей історії школи.

       3.3 Створення музею є результатом цілеспрямованої систематичної, творчої пошуково-дослідницької роботи. Наказ щодо створення музею видано директором школи 06 вересня 1996р. після оформлення відповідної музейної експозиції та при наявності: положення про музей; фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі; приміщення окреме; експозицій, які відповідають за змістом та оформленням сучасним вимогам; розкладу роботи музею; Легалізація (офіційне визнання) музею здійснюється шляхом реєстрації, яка проводиться за поданням навчального закладу відповідно до Порядку обліку музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України та одержання Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею, що додається до пункту – зазначеного Порядку.

        3.4 Музей припиняє свою діяльність за рішенням керівника навчального закладу та за поданням ради музею.

 

4. КЕРІВНИЦТВО МУЗЕЄМ

 

        4.1 Загальне керівництво діяльністю музею здійснює керівник директор школи. Для безпосереднього керівництва музеєм директор призначає педагога, що здійснює безпосереднє керівництво роботою музею.

        4.2 Директор школи: визначає відповідального за збереження музейного фонду та його поповнення; вирішує питання дислокації музею та режиму його роботи; затверджує план роботи музею; сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею; застосовує заходи морального та матеріального заохочення до відповідального за роботу музею.

         4.3 Робота музею організовується на принципі самоврядування. Вищим керівним органом є рада музею. Рада музею обирається на зборах учнівського активу музею та складається з учнів, педагогічних працівників. Її кількісний склад становить 7 чоловік. Рада музею: обирає голову та розподіляє обов’язки між членами ради, які очолюють сектори: пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи,  обговорює та подає на затвердження плани роботи; заслуховує звіти про пошукову, дослідницьку, наукову роботу; організовує підготовку громадських екскурсоводів, лекторів, а також навчання активу; встановлює зв’язки з пошуковими загонами, гуртками, клубами та іншими творчими об’єднаннями; веде документацію музею (інвентарну книгу, книгу обліку проведення екскурсій, навчальних занять, масових заходів, акти прийому видачі експонатів, плани роботи тощо); вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею.

 

5.ОБЛІК І ЗБЕРЕЖЕННЯ МУЗЕЙНОГО ФОНДУ

 

          5.1 Облік і збереження музейного фонду проводиться відповідно до Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 1147

         5.2 Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в інвентарній книзі, яка скріплюється печаткою та звіряється підписом керівника навчального закладу.

         5.3 Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам’ятки історії, культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми, копії тощо).

          5.4. Безпосередня відповідальність за збереження музейних зібрань покладається на директора школи  та керівника музею.

 

6. ГОСПОДАРСЬКЕ УТРИМАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ.

 

            6.1 Музей в своїй роботі використовує навчальне обладнання, кабінети та інше майно навчального закладу. Витрати пов’язані з пошуковою роботою, придбанням інвентарю, обладнання, технічних засобів та оформлення музею, проводиться за рахунок загальних асигнувань, органів управління освітою, а також залучених коштів.

 

Директор Вилківського НВК                                    

«ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей»                            А. Г. Соловйова   Обновлен 22 фев 2018. Создан 02 фев 2018